BLOGCZEJNalpha

Wybrane ssaki występujące w polskich lasach

Las - ostoja spokoju

Lato w pełni a na zewnątrz leje się żar z nieba (z przerwami na burze). Kto może ten wypoczywa. Jedni preferują „leżing, plażing, smażing” a drudzy wolą wolny czas spędzać aktywnie. Jednym z chętnie odwiedzanych miejsc są nasze polskie lasy. Podczas pieszych wycieczek czy jazdy rowerem po leśnych ścieżkach możemy natknąć się na różne zwierzaki. Dziś przedstawię wam ssaki, które możemy zaobserwować na leśnych polanach albo pośród drzew.

trees-3464777_640.jpg

Zając szarak

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Na zające polować można od 1.11 do 31.12, a w drodze odłowu do 15.01.

 • Obszary występowania w Polsce: W Polsce zając występuje na obszarze całego kraju, ale najliczniejszy jest w centralnej i południowo-wschodniej części kraju.
 • Zasiedlane środowisko: Zające zamieszkują przede wszystkim tereny otwarte (pola, łąki, pastwiska, nieużytki). Chętnie przebywają w zadrzewionych dolinach rzecznych, niewielkich laskach w pobliżu pól.
 • Nazwa okresu godowego: Parkoty
  Termin okresu godowego: Od połowy stycznia do końca sierpnia (z przerwami).
  Forma „żeństwa”: Poliandria (jedna samica i wiele samców)
  Liczba młodych: 1-6 młodych, 3-4 mioty w ciągu roku.
 • Główne składniki pokarmu: Są zwierzętami roślinożernymi. Zjadają trawy oraz rośliny dwuliścienne, wybierając te które mają dużą zawartość tłuszczy. Pędy i pączki oraz kora wielu gatunków drzew i krzewów.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Lisy, psy, kuny, duże ptaki drapieżne. Młode osobniki mogą być zabijane przez koty, bociany i ptaki krukowate. Surowe zimy i surowe wiosny.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Dymorfizmu płciowego (różnice w morfologii samicy i samca jednego gatunku) praktycznie brak. Samce są nieco większe od samic.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Malejąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Kniazienie - przenikliwy i wysoki głos, który wydają gdy są zagrożone lub kiedy samica nawołuje młode.

Feldhase.jpg

Królik europejski

Królik jest w Polsce zwierzęciem łownym z okresem ochronnym. Sezon łowiecki podobnie jak u zająca szaraka trwa od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu do 15 stycznia.

 • Obszary występowania w Polsce: Zamieszkują zachodnią i północno-zachodnią oraz pojedyncze lokalizacje w centralnej części kraju. Na wschód od Wisły bytują tylko w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego i Niziny Mazowieckiej.
 • Zasiedlane środowisko: Tereny nizinne, bardzo rzadko przekraczają 600m n.p.m. Zamieszkują różnorodne miejsca jak wydmy morskie, wrzosowiska, torfowiska, lasy, łąki, pastwiska, parki, cmentarze,ogrody. Preferują lokalizacje o glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. Mogą zamieszkiwać tereny otwarte, trawiaste i zakrzaczone.
 • Nazwa okresu godowego: Parkoty
 • Termin okresu godowego: Od lutego do września
 • Forma „żeństwa”: Poliandria
 • Liczba młodych: 4-7 (czasami nawet do 12 młodych) w miocie (3-5 miotów rocznie).
 • Główne składniki pokarmu: Zjadają trawy, rośliny dwuliścienne, liście, korę drzew i krzewów oraz korzenie.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Od psowatych, kotowatych, łasicowatych oraz dużych ptaków drapieżnych. Giną również przez choroby wirusowe (myksomatoza i krwotoczne zapalenie wątroby).
 • Cechy po jakich można określić płeć: Dymorfizmu płciowego praktycznie brak. Samce nieco większe od samic.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Malejąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Występuje u nich zjawisko koprofagii (odżywianie się własnymi odchodami).

Oryctolagus_cuniculus_Tasmania_2.jpg

Bóbr europejski

Gatunek pod ochroną.

 • Obszary występowania w Polsce: Występują praktycznie w całym kraju, a najliczniej zasiedlają północno-wschodnią część kraju.
 • Zasiedlane środowisko: Bytuje w przybrzeżnej strefie różnego rodzaju cieków i i zbiorników wodnych gdzie poziom i przepływ wody jest względnie stały.
 • Nazwa okresu godowego: Ruja
 • Termin okresu godowego: Od grudnia do maja (kumulacja w styczniu)
 • Forma „żeństwa”: Monogamia
 • Liczba młodych: 1-6 młodych
 • Główne składniki pokarmu: Rośliny zielne, trawy i roślinność wodna, młode pędy, liście, kora wierzb i osiki, kłącza i korzenie.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą wilków, rysi, niedźwiedzi, bezpańskich psów. Zdarzają się przypadki zabijania młodych bobrów przez wydry, lisy, norki, duże ptaki, ryby drapieżne.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Dymorfizm płciowy praktycznie nie występuje, choć dorosłe samice są większe od samców.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Bobry są bardzo inteligentne. Potrafią rozwiązywać problemy nie tylko instynktownie ale także w sposób logiczny.

Castor_fiber_vistulanus2.jpg

Piżmak amerykański

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Sezon łowiecki trwa od 11 sierpnia do 15 kwietnia.

 • Obszary występowania w Polsce: Zasiedla całą powierzchnię kraju.
 • Zasiedlane środowisko: Zasiedla brzegi cieków i zbiorników wodnych. Ponadto zasiedla delty i rozlewiska, moczary, bagna, kanały melioracyjne. Preferuje miejsca gdzie rośnie sitowie, pałki, rdestnice, turzyce i skrzypy.
 • Nazwa okresu godowego: Gody
 • Termin okresu godowego: W południowej części ich zasięgu przez cały rok. Natomiast w północnej części od marca do sierpnia.
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 5-10 młodych
 • Główne składniki pokarmu: Pałka wodna, sitowie, skrzypy, rdestnice, turzyce, wierzby, rośliny uprawne i płody rolne. Mięczaki, skorupiaki, żaby i ryby.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą wielu drapieżników np. norki amerykańskiej, wydry, jenota, kojota, lisa, wilka, dużych ptaków drapieżnych.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Nie występują większe różnice wielkości ciała między samicami i samcami.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Malejąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Istotną role w komunikowaniu się tych zwierząt sprawia wydzielina gruczołów analnych.

Muskrat_Michigan.jpg

Wilk szary

Gatunek chroniony.

 • Obszary występowania w Polsce: Najliczniej zamieszkują południowo-wschodnią i północno-wschodnią część kraju, a w zachodniej Polsce spotykane są sporadycznie w zaledwie kilku lokalizacjach.
 • Zasiedlane środowisko: W lasach mieszanych, liściastych i borach pod warunkiem, że są one rozległe. Zasiedlają trudno dostępne ostoje zapewniające wystarczającą bazę żerową.
 • Nazwa okresu godowego: Cieczka
 • Termin okresu godowego: Luty-marzec
 • Forma „żeństwa”: Monogamia
 • Liczba młodych: 3-8młodych
 • Główne składniki pokarmu: Duże ssaki kopytne (dzikie i udomowione).Małe ssaki, padlina, resztki śmietniskowe, zwierzęta hodowlane. W Polsce podstawę pokarmu stanowią jeleniowate (sarna, jeleń) i w mniejszym stopniu dziki.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Działalność człowieka (bezpośrednie-polowania, kłusownictwo), (pośrednie- wypadki na szlakach komunikacyjnych). Stwierdzono przypadki śmierci spowodowane przez niedźwiedzie, łosie.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Wyraźnie zaznaczony dymorfizm płciowy. Samce większe od samic.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Wilki są zwierzętami o bardzo rozwiniętej strukturze socjalnej i skomplikowanym systemie porozumiewania się.

Canis_lupus_laying.jpg

Lis rudy

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres polowań trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 marca. Natomiast cały rok na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew.

 • Obszary występowania w Polsce: W Polsce jest wszędzie pospolity.
 • Zasiedlane środowisko: Łąki, pola uprawne, lasy, nadmorskie wydmy i parki miejskie. Lubią młodniki i drzewostany z gęstym podszyciem.
 • Nazwa okresu godowego: Cieczka
 • Termin okresu godowego: Od połowy stycznia do połowy lutego
 • Forma „żeństwa”: Monogamia
 • Liczba młodych: 4-8 młodych
 • Główne składniki pokarmu: Drobne gryzonie, zające, króliki, nowo narodzone sarny, ptaki (drobne gatunki śpiewające, kuraki leśne, gatunki wodne i błotne oraz drób zdobywany w gospodarstwach). Zjadają padlinę i owoce.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą wilków, niedźwiedzi, psów, dużych ptaków drapieżnych. Najważniejszym czynnikiem śmiertelności jest działalność człowieka (polowania).
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samce są większe i cięższe niż samice.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Pary lub grupy socjalne lisów zajmują określone terytoria.

Vulpes_vulpes_at_Cape_Newenham.jpg

Jenot azjatycki

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres polowań trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 marca. Natomiast cały rok na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew.

 • Obszary występowania w Polsce: Jenot występuje prawie w całej Polsce (z wyjątkiem Karpat). Najliczniej w północnej części kraju.
 • Zasiedlane środowisko: Preferuje wilgotne lasy, zadrzewienia i zarośla w dolinach rzek i jezior. Szuwary i trzcinowiska, torfowiska i tereny podmokłe.
 • Nazwa okresu godowego: Cieczka
 • Termin okresu godowego: Od końca stycznia do kwietnia.
 • Forma „żeństwa”: Monogamia
 • Liczba młodych: 8-9 młodych
 • Główne składniki pokarmu: Żywi się gryzoniami, drobnymi ssakami, ptakami, jajami, płazami, gadami, rybami, skorupiakami, mięczakami, owadami oraz padliną. Zjada również owoce, nasiona, kłącza i bulwy.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą wałęsających się psów, wilków. Choroby (wścieklizna i świerzb).
 • Cechy po jakich można określić płeć: Dymorfizm płciowy praktycznie nie występuje.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Jednym z zachowań anty drapieżniczych jenotów jest udawanie martwego w przypadku zagrożenia.

Tanuki01_960.jpg

Szop pracz

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres polowań trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 marca. Natomiast cały rok na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew.

 • Obszary występowania w Polsce: Występuje w północno-wchodniej części kraju i licznie na zachodzie kraju. Można zobaczyć go w Parku Narodowym „Ujście Warty”.
 • Zasiedlane środowisko: Preferują lasy dębowo-bukowe zapewniające obfitość roślinnego pożywienia (żołędzie i orzeszki bukowe) oraz kryjówek i miejsc rozrodczych w postaci dziupli.
 • Nazwa okresu godowego: Cieczka
 • Termin okresu godowego: Luty i marzec
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • **Liczba młodych:**1-8 młodych
 • Główne składniki pokarmu: Żywi się podobnie jak jenot. Dodatkowo zjada odpadki i padlinę zwierząt zabitych przez kolizje drogowe.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Największa śmiertelność spowodowana jest przez człowieka (polowania, kolizje drogowe). Również przez większe drapieżniki (wilki, rysie, sowy).
 • Cechy po jakich można określić płeć: Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony, choć samce nieco większe od samic.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Jest zwierzęciem o typowo nocnej aktywności.

Procyon_lotor_1.jpg

Borsuk (inaczej jaźwiec)

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres polowań trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 marca. Natomiast cały rok na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew.

 • Obszary występowania w Polsce: W Polsce jest pospolity w całym kraju, ale występuje nielicznie.
 • Zasiedlane środowisko: Zasiedla wszystkie typy lasów (liściaste, mieszane, iglaste). Dodatkowo zakrzaczenia i żywopłoty, siedliska nadrzeczne, obszary intensywnie wykorzystywane rolniczo, tereny podmiejskie i aglomeracje miejskie.
 • Nazwa okresu godowego: Cieczka
 • Termin okresu godowego: Od końca maja do sierpnia
 • Forma „żeństwa”: Monogamia
 • Liczba młodych: 2-6 młodych
 • Główne składniki pokarmu: Jest wszystkożerny. Zjada drobne gryzonie, płazy, dżdżownice, owady, padlinę, zboża, owoce z ogrodów oraz kłącza i bulwy.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą wilków, niedźwiedzi, zdziczałych psów, rysi, lisów i jenotów. Dla młodych osobników zagrożeniem mogą być duże ptaki drapieżne takie jak puchacz i orzeł.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samiec większy od samicy
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Utrzymała się na stałym poziomie
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Prowadzą nocny i skryty tryb życia.

borsuk.jpg

Kuna leśna (tumak)

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres polowań trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 marca. Natomiast cały rok na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew.

 • Obszary występowania w Polsce: W Polsce spotykana w całym kraju ale jest nieliczna.
 • Zasiedlane środowisko: Stare drzewostany liściaste, mieszane i iglaste z dziuplastymi drzewami zapewniającymi schronienie.
 • Nazwa okresu godowego: Cieczka/ruja
 • Termin okresu godowego: Czerwiec- sierpień
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 1-8 młodych
 • Główne składniki pokarmu: Zjada mniejsze gryzonie, ptaki, owoce, jaja ptaków, płazy, gady, owady, grzyby, miód, padlinę.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Duże i średnie ssaki drapieżne: ryś, wilk, lis, zdziczałe psy, duże ptaki drapieżne (orzeł przedni, bielik, puchacz).
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samce są większe od samic.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Utrzymała się na stałym poziomie.
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Kuny są zwierzętami żyjącymi pojedynczo, wyjątek stanowią samice w okresie wychowania młodych.

Martes_martes_crop.jpg

Kuna domowa (kamionka)

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres polowań trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 marca. Natomiast cały rok na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew.

 • Obszary występowania w Polsce: Występuje na obszarze całego kraju.
 • Zasiedlane środowisko: Tereny górskie, nizinne obszary leśne i bezdrzewne oraz tereny rolnicze i osiedla ludzkie. Spotykana jest na skrajach większych kompleksów leśnych, w małych laskach i zadrzewieniach śródpolnych.
 • Nazwa okresu godowego: Cieczka/ruja
 • Termin okresu godowego: Czerwiec-sierpień
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 2-8 młodych
  Główne składniki pokarmu: Drobne ssaki, ptaki, owoce, wiele gatunków ptaków (drobnych i średnich rozmiarów), ptasie jaja, płazy, gady, owady.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Drapieżne zwierzęta: wilk, ryś, żbik, lis, zdziczałe psy. Duże ptaki drapieżne: orzeł przedni, puchacz, bielik.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samiec większy od samicy.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Utrzymała się na stałym poziomie
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Jest zwierzęciem o aktywności nocnej.

Beech_Marten.jpg

Ryś euroazjatycki

Gatunek chroniony.

 • Obszary występowania w Polsce: W Polsce występuje tylko w południowo-wschodniej (Karpaty) i północno-wschodniej części kraju. Sporadycznie spotykany w środkowej, zachodniej (Puszcza Notecka) i północnej Polsce (Słowiński PN) oraz w Sudetach. Stale w Kampinowskim PN gdzie został sztucznie wprowadzony.
 • Zasiedlane środowisko: Spotyka się je na obszarach leśnych,w lasach liściastych i mieszanych (z gęstym podszytem i wiatrołomami).
 • Nazwa okresu godowego: Marcowanie
 • Termin okresu godowego: Od końca stycznia do marca
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 2-3 młode
 • Główne składniki pokarmu: Dzikie ssaki kopytne (głównie sarny). W górach - kozice. Zjada również drobne gryzonie.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Działalność człowieka: kłusownictwo, kolizje z pojazdami.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samce większe od samic.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Malejąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Żyją pojedynczo (wyjątek stanowi samica prowadzące młode).

Lynx_lynx_2_(Martin_Mecnarowski).jpg

Dzik euroazjatycki

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres łowny przez cały rok (lochy od 15sierpnia do 15 stycznia).

 • Obszary występowania w Polsce: Występuje w całym kraju.
 • Zasiedlane środowisko: Las o urozmaiconym składzie gatunkowym. Zasiedla wszystkie typy lasów od siedlisk borowych po olsy jesionowe. Od zarośli i szuwarów nadmorskich po lasy górskie. Najbardziej atrakcyjnym są dębiny i buczyny.
 • Nazwa okresu godowego: Huczka
 • Termin okresu godowego: Od połowy października do połowy grudnia
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 4-8 (nawet do 12 młodych)
 • Główne składniki pokarmu: Jest wszystkożerny. Liście, łodygi, kłącza, bulwy i korzenie. Żołędzie, bukiew, kasztany, nasiona sosny. Również zboża, kukurydza lub inne uprawy.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Działalność człowieka poprzez działania łowieckie. Kolizje na szlakach komunikacyjnych. Również niedźwiedzie, wilki i rysie.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samce większe od samic.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Korzystnie wpływają na glebę (przekopuje glebę).

Locha(js).jpg

Łoś euroazjatycki

Gatunek pod ochroną.

 • Obszary występowania w Polsce: Występują najliczniej w północno-wschodniej części kraju, ale spotykane są również w innych częściach Polski.
 • Zasiedlane środowisko: Preferują środowisko bagienne i podmokłe. Tereny leśne, zwłaszcza bory z bogatym runem i powierzchniami upraw leśnych i młodników.
 • Nazwa okresu godowego: Bukowisko
 • Termin okresu godowego: Wrzesień i połowa października
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: Najczęściej jedno młode (czasami dwa).
 • Główne składniki pokarmu: Krzewinki jagód, wrzos, trawy, mchy, liście drzew i krzewy.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Głównie kolizje drogowe. Również wilki i niedźwiedzie.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samice mniejsze od samców. Samce posiadają poroże.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Głos jaki wydaje podczas godów przypomina stękanie.

Bigbullmoose.jpg

Jeleń szlachetny

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres łowny trwa dla: byków - od 21 sierpnia do końca lutego, łań - od 1 września do 15 stycznia, cieląt - od 1 września do końca lutego.

 • Obszary występowania w Polsce: Występują na obszarze całego kraju. Najliczniej w Karpatach, na Mazurach, w północno -zachodniej części Polski.
 • Zasiedlane środowisko: Zasiedla kompleksy leśne otoczone polami uprawnymi i łąkami.
 • Nazwa okresu godowego: Rykowisko
 • Termin okresu godowego: Wrzesień-październik
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 1 młode (rzadko dwa)
 • Główne składniki pokarmu: Trawy, zielne rośliny dwuliścienne, krzewinki, młode pędy, liście drzew i krzewów, grzyby. Kora krzewów, drzew liściastych, iglastych, borówki, wrzosy, liście jeżyn.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą niedźwiedzi, wilków i rysi.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samce są większe od samic. Samiec posiada poroże.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Byki tworzą haremy łań o zmiennej liczebności.

Zoo-Dortmund-IMG_5513.JPG

Daniel zwyczajny

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres łowny trwa dla: byków - od 1 września do końca lutego, łań - od 1 września do 15 stycznia, cieląt - od 1 września do końca lutego.

 • Obszary występowania w Polsce: Występują we wszystkich regionach kraju oprócz woj. podlaskiego. Najbardziej liczny jest na zachodzie kraju, w Wielkopolsce, w woj. kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.
 • Zasiedlane środowisko: Preferuje stare lasy liściaste o rożnej gęstości, w której znajdują się liczne polany i łąki. Zasiedla też lasy mieszane.
 • Nazwa okresu godowego: Bekowisko
 • Termin okresu godowego: Październik- listopad
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 1 młode (rzadko 2)
 • Główne składniki pokarmu: Żywi się tym samym pożywieniem co jeleń.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą dużych ssaków drapieżnych (wilki, niedźwiedzie).
 • Cechy po jakich można określić płeć: Wyraźny dymorfizm płciowy. Samce posiadają poroże.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Daniele są zwierzętami towarzyskimi i żyją stadnie.

Dama_dama_(Marek_Szczepanek).jpg

Sarna

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres łowny trwa dla: kozłów - od dnia 11 maja do dnia 30 września a dla kóz i koźląt - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia.

 • Obszary występowania w Polsce: Występuje na obszarze całego kraju. Najliczniej w zachodniej części kraju.
 • Zasiedlane środowisko: We wszystkich typach lasów pokrytych roślinnością krzewiastą, na torfowiskach i bagnach, plantacjach leśnych, terenach polno-leśnych.
 • Nazwa okresu godowego: Ruja
 • Termin okresu godowego: Od połowy lipca do połowy sierpnia.
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: Najczęściej 2 młode (rzadko 1 lub 3).
 • Główne składniki pokarmu: Korzenie, kory, młode pędy i liście, kwiaty, liście roślin dwuliściennych.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają łupem wilków, rysi i lisów. Giną również z rąk człowieka poprzez: polowania, kolizje z samochodami, przez mechanizację na polach.
 • Cechy po jakich można określić płeć: Kozioł rożni się od kozy obecnością możdżeni, okresowo nakładanymi parostkami i obecnością pędzla. Koza posiada fartuszek.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Utrzymała się na stałym poziomie
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Ciąża u sarny jest przedłużona i trwa 9,5 miesiąca.

Reh11ibb.jpg

Żubr europejski

Gatunek chroniony.

 • Obszary występowania w Polsce: Występują w 5 lokalizacjach w Polsce: Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, w Puszczy Knyszyńskiej, w zachodniopomorskim i w Bieszczadach.
 • Zasiedlane środowisko: Lasy liściaste, bory mieszane.
 • Nazwa okresu godowego: Ruja
 • Termin okresu godowego: Od sierpnia do października
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 1 ciele
 • Główne składniki pokarmu: Roślinność dna lasu, roślinny podszytu, liście, pędy, kora drzew. Trawy, turzyce, zioła, młode liście, pędy drzew, żołędzie i grzyby.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Wilki (rzadko)
 • Cechy po jakich można określić płeć: Samice są mniejsze od samców. Rogi samca bardziej skierowane do góry, na zewnątrz, a samicy do wewnątrz.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Rosnąca
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Żubr jest współczesnym ssakiem Europy.

Bison_bonasus_(Linnaeus_1758).jpg

Muflon śródziemnomorski

Jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Okres łowny trwa dla: tryków - od dnia 1 października do końca lutego, a dla owiec i jagniąt - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia.

 • Obszary występowania w Polsce: Góry Sowie, Dolny Śląsk, w Parku Krajobrazowym Góry Dylewskie w województwie warmińsko-mazurskim.
 • Zasiedlane środowisko: Suche, skaliste tereny górskie, ale unika wyższych położeń. Zasiedla podgórza lub średnie strefy wysokościowe gór do 500-700m n.p.m.. Zasiedla obszary z rzadkim drzewostanem oraz gęstym krzewiastym podszyciem.
 • Nazwa okresu godowego: Ruja
 • Termin okresu godowego: Od października do połowy grudnia.
 • Forma „żeństwa”: Poligamia
 • Liczba młodych: 1 młode (rzadko 2)
 • Główne składniki pokarmu: Żywi się roślinami zielnymi, trawami, liśćmi drzew i krzewów, krzewinkami. Zjada również nasiona (bukiew, żołędzie, kasztany), porosty, mchy i jagody.
 • Główne przyczyny śmiertelności: Padają ofiarą rysi i wilków.
 • Cechy po jakich można określić płeć: U barana występują rogi (ślimy) spiralnie skręcone ku tyłowi i w bok. U samców (baranów) powyżej pierwszego roku życia na obu bokach występują mniej lub bardziej widoczne białawe plamy zwane siodłem. Samice (owce) mają ubarwienie bardziej jednolite i jaśniejsze niż u samców.
 • Liczebność w ostatnich 10 latach: Utrzymała się na stałym poziomie
 • Ciekawa, charakterystyczna cecha dla gatunku: Kiedy muflon dostrzeże niebezpieczeństwo wydaje syczący odgłos i uderza mocno przednimi kończynami w ziemie.

Muffelwild12.4.2008_007.jpg

Na podstawie:
ŁOWIECTWO- Andrzej Tomek, Henryk Okarma

Źródła grafik:
https://pl.wikipedia.org/
https://pixabay.com/

KOMENTARZE

 • wzp

  Szop pracz w Polsce? Już go zwlekli z Ameryki?

 • jacekw

  Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie.
  Z ptaków: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.

 • wolontariusz

  Artykuł świetny.

  Nie! Dla okresów łownych!

  Nie! Dla zabijania zwierząt!

 • kargul09

  Świetny artykuł. Swoją drogą większość tych zwierząt za wyjątkiem żubra i rysia spotkałem w swojej okolicy, a mieszkam na Roztoczu xd

 • shogunma

  Zdziwiłem się szopem, no ale już wiem. Pozdrawiam.